Profilaktyka

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Nauczyciele koordynują akcję w swoich grupach wiekowych.

Celem przystąpienia do akcji jest uświadomienie ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Nauczyciele i zapraszani do czytania goście przestawiają dzieciom ciekawe opowiadania, bajki i baśnie. Dzięki akcji czytanie kojarzy się naszym dzieciom z radością. Nauczyciele nawiązali kontakty z bibliotekami na terenie Katowic. Raz w miesiącu uczęszczamy z dziećmi do Biblioteki Miejskiej w pobliżu naszego przedszkola. Dzieci chętnie uczestniczą w proponowanych przez bibliotekarki zajęciach. Dzięki czytaniu nasze dzieci lepiej się rozwijają, a w domu z rodzicami spędzają efektywnie czas. Akcja nauczyła nasze dzieci szacunku do książek, rozwinęła wyobraźnię i zainteresowanie literaturą Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie!  

Program działań profilaktycznych „Czuję się bezpiecznie” We współczesnym świecie dzieci i młodzież narażane są na wiele zagrożeń, które niesie cywilizacja. W szybkim tempie rośnie liczba nieletnich ofiar i sprawców czynów karalnych i narkomanów. Przedszkole jako instytucja publiczna swoim działaniem dydaktyczno-wychowawczym i profilaktycznym powinno stać się terenem kształcenia u dzieci umiejętności i nawyków radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach życiowych i nawiązywać kontakty z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, nie lekceważąc najważniejszego partnera – rodziców i opiekunów.

Celem głównym programu jest przygotowanie dziecka w wielu przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym do radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń ze strony środowiska społeczno-przyrodniczego i samego siebie. Przewodnikiem działań profilaktycznych jest lubiana przez małe dzieci maskotka „Sznupek” ubrana w czapkę policjanta z numerem interwencyjnym (nr telefonu). Ma ona motywować i inspirować do podejmowania działań przeciw wszelkim zagrożeniom życia i zdrowia. Program składa się z następujących rdzeni treściowych; Czuję się bezpiecznie: ze sobą, w domu, na podwórku, w szkole, w drodze do..., na wakacjach.